Kostas. Powered by Blogger.

Monday, December 22, 2008

Spicuiri Pastorale-Naşterea Domnului-2008

† D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc într-o familie ne cheamă astăzi să acordăm o atenţie deosebită familiei, în general, şi familiei creştine, în special.
….
Astăzi, familia creştină se confruntă cu criza economică (sărăcie, şomaj, nesiguranţa zilei de mâine), cu criza morală (avortul, divorţul, abandonarea copiilor, libertinajul ş.a.), cu criza spirituală (sectarismul, fanatismul şi prozelitismul religios).
Cauzele sunt multiple şi complexe: declinul demografic al populaţiei tinere, ca o consecinţă a migraţiei tinerilor datorată sărăciei, mutaţii de ordin cultural, tehnic, ideologico-pragmatice ce accelerează fenomenul de secularizare ca pierdere a dimensiunii sacre a vieţii şi intensifică în mod alarmant mentalitatea individualistă exacerbată, mercantilă, narcisistă şi nihilistă. Absenţa idealului pe termen lung şi a valorilor creează adesea în om sentimentul vidului, al singurătăţii şi al abandonului, determinând mulţi oameni să se refugieze în practica drogului, violenţei, în sectarism şi suicid. În plus, criza familiei se manifestă şi în abandonul copiilor de către părinţi şi în abandonul părinţilor de către copii, în numărul mare de avorturi şi chiar în creşterea numărului divorţurilor, creşterea violenţ ei în familie şi creşterea delincvenţei juvenile.
Dar Naşterea Domnului, prin care se arată nesfârşita iubire a lui Dumnezeu pentru oameni, ne aduce putere şi speranţă ca să biruim încercările grele ale vieţii.

† Teofan
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
….
Astăzi se încearcă rezolvarea crizelor de orice fel prin mijloace, în general, economice. Oare golul din inimi, lipsa de sens din viaţa tinerilor, tristeţea şi plictiseala din existenţa multora au drept cauză doar lipsa banilor, a mijloacelor materiale, a strategiilor economice eficiente? De ce, atunci, există atâta derută lăuntrică, uscăciune sufletească şi deznădejde pricinuitoare de sinucidere în familiile multor bogaţi şi înlăuntrul unor popoare prospere economic? Nu fac aici elogiul sărăciei, căci bogăţia în sine nu este rea, ci fac un apel la decenţă, onestitate şi deschidere spre înţelegerea celuilalt. Este o chemare spre Betleem, spre taina ieslei, a păstorilor şi a îngerilor care grăiesc întru slava Pruncului Iisus: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”
…Sărbătoarea Naşterii Domnului este un moment de har prin care înţelegem iubirea şi iertarea lui Dumnezeu faţă de noi. Hrănindu-ne şi adăpându-ne din Pâinea cea vie şi din Izvorul cel de viaţă dătător al Betleemului, să ieşim în întâmpinarea celui flămând şi însetat, celui gol şi părăsit, celui trist şi deznădăjduit. Să oferim bucurie din bucuria lui Hristos celor ce ne iubesc şi celor ce ne urăsc pe noi! Să iertăm şi să înţelegem slăbiciunile celorlalţi pentru ca şi ei, şi, mai presus de toate, Dumnezeu să ne ierte pe noi.

† B A R T O L O M E U
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului,
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,

„Sărbătoriţi Crăciunul în lumina Paştilor, aşa cum veţi sărbători Paştile în lumina Crăciunului!”

† Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului
Străbunii noştri au trecut peste toate fiindcă au ştiut să trăiască simplu, smerit şi curat ca şi înaintaşii lor în comunităţi, uniţi jurul preotului şi al ierarhului, participând la Sfânta Liturghie, păzind poruncile lui Dumnezeu şi ascultând sfaturile duhovnicilor. Dar noi ne-am depărtat de simplitatea şi curăţia originară a poporului nostru. Cultura mass-media la care toţi suntem conectaţi ne învaţă cum să trăim, cum să ne îmbrăcăm, cum să mâncăm, cum să ne vaccinăm, ca să nu ne mai îmbolnăvim, cum să ne împrumutăm, ca să dobândim şi să dorim mereu bunuri materiale, făcând din noi nişte oameni însinguraţi, nişte consumatori, nişte robi ai propriilor noastre plăceri, dar şi ai unor interese atât de străine de neamul nostru românesc. Aceasta este principala cauză a suferinţei noastre: depărtarea de Dumnezeu.

† Serafim
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei,
Europei Centrale si de Nord
…Din păcate, o mare parte din lumea creştină de astăzi nu-L mai cunoaşte pe Domnul Iisus Hristos, nici învăţătura Sa, care singură liberează şi mântuieşte. Societatea în care trăim ne oferă tot felul de idoli pentru ca să ne satisfacă „pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii” (I Ioan, 2, 16). Slujind acestor idoli, adică alergând numai după bani, după plăceri şi distracţii, ne înstrăinăm de Dumnezeu şi ne închidem într-o lume fără orizont, care încetul cu încetul ne omoară mai întâi sufletul, iar apoi şi trupul. La îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu, contribuie şi o bună parte din legile promovate de Uniunea Europeană, mai cu seamă pe linie morală, cum sunt liberalizarea avortului sau legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, care sunt nu numai anti-creştine ci şi anti-umane prin consecinţele lor nefaste asupra sănătăţii oamenilor şi a societăţii. Cei care-L cunosc pe Mântuitorul Iisus Hristos şi învăţătura Sa sunt ocrotiţi de toate aceste rătăciri, trăiesc în lumina Lui care le luminează toate căile vieţii.

† Calinic
Episcop al Argeşului şi Muscelului
Pomenirea numelui, Domnului Iisus Hristos, cu mintea şi cu inima, în fiecare moment al vieţii, înseamnă renaşterea şi rămânerea noastră în inima lui Dumnezeu: „Este lucru foarte minunat că Acela, pe care-L poartă cu uimire Serafimii şi toate Puterile Cerurilor, este purtat de inima credinciosului. Dar faptul de a nu-L purta numai, ci de a se şi uni cu El - prin rugăciune, meditaţie şi Euharistie - şi de a se întipări de El - ca o pecete - este mai presus de orice minune” (Calist Patriarhul, Filocalia rom., vol. VIII, pag. 336). Aşa vom avea pe Iisus, Cel născut în Peştera Betleemului, zi şi noapte în inima noastră, luminându-ne şi întărindu-ne!

† Casian,
Din darul lui Dumnezeu,
Episcop al Dunării de Jos,
Am început cuvântul nostru cu o invitaţie a Bisericii adresată nouă, tuturor, de a pregăti, prin evocarea evenimentului de acum 2.000 de ani de la Betleem, propriul nostru Betleem spiritual, iar prin amintirea peşterii, a ieslei, a păstorilor şi a magilor, spre a face din sufletele şi din trupurile noastre „case” deschise şi primitoare pentru întâmpinarea Pruncului dumnezeiesc.
Cum sunt cu putinţă acestea? Cât de disponibili ne facem pentru un astfel de efort, de trecere de la cele lumeşti, materiale şi pământeşti, la cele dumnezeieşti şi mai presus de lume?
În ce chip şi cu ce stare se cuvine să participăm aievea, spiritual, liber şi responsabil la o astfel de cerească poftire? Iată doar câteva întrebări ale noastre, ale tuturor celor ce dorim a trece „pragul” sufletesc dinspre lume spre Betleem, lo¬calizat atât de aproape de fiecare dintre noi, cum arată rostirea profundă a celor mici atunci când colindă casele noastre mai înainte de praznic: „La Betleem, colo, jos!” Deci, foarte aproape de casa şi de uliţa noastră, poate chiar de uşa aparta¬mentului nostru, sau în ecoul prelungit şi rămas în aşteptarea răspunsului de dincolo de unele dintre uşile închise „colindului sfânt şi bun”!...

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP