Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, May 30, 2009

Rugăciunea Arhierească(Duminica a 7 a dupa Pasti)

După Inăltarea Domnului, în prima duminică, la Sfânta Liturghie este citit un fragment din cuvântarea de despărtire rostita de Domnul nostru Iisus Hristăs in fata ucenicilor la Cina cea de Taină. Acest fragment este numit "Rugăciunea arhierească a Mântuitorului" si este consemnat numai de Sfantul Evanghelist Ioan. Este un testament si o rugaciune in acelasi timp, ce continuă Predica de pe Munte, si in el ni se dezvaluie Hristos ca Om si Dumnezeu.Rugaciunea arhiereasca a Mantuitorului poate fi impartita in trei momente: rugaciunea lui Iisus pentru Sine (Ioan 17, 1-5); rugaciunea lui Iisus pentru Sfintii Apostoli (Ioan 17, 6-19); rugaciunea lui Iisus pentru Biserica Sa (Ioan 17, 20-26).
La această rugăciune de sfinţire a ucenicilor, Hristos Domnul va adăuga, câteva ceasuri mai târziu, jertfa Sa de pe Cruce, prin care «S-a sfinţit pe Sine Însuşi, ca om, pentru ca şi ei să fie sfinţiţi în adevăr». Fără participarea continuă la sfinţenia dumnezeiască, împărtăşită oamenilor de către Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh, nici Apostolii, nici urmaşii acestora şi nici cei ce cred în Dumnezeu prin cuvântul lor n-ar fi putut păstra unitatea Bisericii. De ce? Pentru că păcatul orgoliului nemăsurat, al mândriei, care întunecă minţile ereticilor, se află la baza rătăcirilor şi dezbinărilor care, aidoma unor valuri dezlănţuite, lovesc necurmat corabia Bisericii.Acest pericol al ereziilor s-a perpetuat şi în zilele noastre, sub alt chip, acela al neoarianismului, gnosticismului şi agnosticismului, al neoiconoclasmului şi al secularismului.Unitatea Bisericii este, deodată, un dar al lui Dumnezeu şi o fructificare de către noi a darului comuniunii Sfântului Duh, prin frăţietate, jertfelnicie şi iertare.

Read more...

Thursday, May 28, 2009

Hristos s-a înălţat !

Astazi se spune: "Hristos s-a inăltat!". Prăznuim cu bucurie Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, deodată cu Ziua Eroilor.
Înălţarea Domnului este înălţarea noastră duhovnicescă,este ridicarea firii omeneşti la îndumnezeire,e îndumnezeire a umanităţii, inaltarea din patimile noastre,in unitate cu El.Înălţarea Domnului reprezintă, în acelaşi timp, o apropiere supremă a lui Dumnezeu de om. Datorită pnevmatizării sau transfigurării supreme a trupului lui Hristos prin Înălţare, Hristos poate deveni interior celor ce cred în El (cf. Ioan 17, 26). Firea Lui umană, înălţată în intimitatea slavei Sfintei Treimi, devine centrul de transparenţă al harului divin comunicat oamenilor prin Sfântul Duh, Care face pe Hristos prezent şi lucrător în viaţa creştinilor.Hristos Cel înălţat în slavă devine, Viaţa vieţii creştinului.
Ascultati cuvântul I.P.S.Mitropolit Teofan tinut la Manastirea Neamţ de Înălţarea Domnului :


Predica I.P.S.Mitropolit Teofan -Inaltarea Domnului-2009
Asculta mai multe audio Blog »

Read more...

Sunday, May 24, 2009

Orbul din naştere


Până la Înalţarea Domnului, 40 de zile suntem purtătorii de lumină ai Invierii, ca răspuns la chemarea sfântă,"Veniti de primiti lumină "!
Minunea vindecării orbului din nastere, este şi minunea vindecării noastre de (V)-ORBIRE ? Trăind într-o lume în care imaginea şi imaginaţia au ajuns prin masss-media la trepte de idolatrie ne întrebăm câţi mai pot să se lipsească de acest mare spectacol al lumescului,la care suntem abonati... Să fi plătit biletul Stăpânitorul, acestui veac ?
Când se naşte un copil vin rudele,prietenii şi adesea au tendinţa de a spune "are nasul bunicului,gura mamei,ochii tatălui,etc ". Noi ca fii ai Tatălui ceresc,nu ar trebui să spunem că avem ochii lui Dumnezeu-ochii milei,prin care vedem ? Pe măsură ce ni-i curăţim, Duhul Sfânt ne descoperă frumuseţea şi adevărul lucrurilor.
Ce ai răspunde dacă aş afirma că eu pot să-ţi„citesc în ochi"trecutul,prezentul,viitorul? Probabil vei zâmbi a neîncredere sau...vei închide ochii.Cu ani în urmă având un frate mai mic decât mine, i-am spus că pot să-i citesc în ochi(ghicesc) de mărturiseşte adevărul şi m-a crezut.Probabil mă crede şi acum.E firesc să ai încredere.Noi ştim că există Cineva, care ne "citeşte în ochi"şi ne spune :"Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului(In.IX;7).Privirea Lui, este tainica minune şi vindecare.Tocmai în această privire,Domnul se dăruieşte pe Sine dezvăluindu-se ca fiind Dumnezeu şi ne luminează adâncul conştiinţei de milostivire.Aşa ţâşneşte izvorul lacrimei de pocăinţă.
Primul lucru care i s-a întâmplat orbului după spălarea în apa Siloamului(preînchipuie Biserica)este că întâlneşte pe oamenii care-l cunoşteau.Erau oamenii întrebărilor,lumea faptului divers,lumea avidă de senzational, fariseismul întunecat,care în timpul trimiterii sale parcă (V)orbiseră.Sub acţiunea Darului,Iisus vrea să descopere adevărata orbire""Au orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-i vindec"(In XII,40) .În timpurile noastre mai există încă mulţi oameni nefericiţi şi orbi care nu doresc să-L cunoască pe Iisus Hristos, iar pentru aceasta vor fi judecaţi, aşa cum vorbeşte însuşi Domnul: «Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci faptele lor erau rele» (Ioan 3, 19-20).Dacă şi noi am asculta cuvintele Domnului, am înainta pe calea către Împărăţie. Odată vindecaţi, i-am putea ajuta şi pe alţii.
Lumina lui Hristos înfăptuieşte minuni, făcându-i pe credincioşi să creadă, iar pe păcătoşi îi transformă în oameni drepţi.Prin învăţătura Sa cerească Mântuitorul-Hristos a luminat minţile noastre.Ne-a învăţat că după fiecare rugăciune, după fiecare participare la Sfânta Liturghie, pentru fiecare primire cu vrednicie a Sfintei Împărtăşanii, prin îndeplinirea cu conştiinciozitate a tuturor obligaţiilor zilnice şi pentru fiecare faptă bună, ne aşteaptă o răsplată. Hristos, ne-a spus că noi suntem fii(moştenitori) ai lui Dumnezeu şi nu robi(păcatului).Dacă la interpelarea lumii: "Cum ţi s-au deschis ochii? (Ioan 9, 10)fiii răspund indicând Cine anume le-a deschis ochii, la capătul mărturisirii aşteaptă din nou cu dor Hristos, Cel ce luminează ochii sufletelor noastre.

Read more...

Saturday, May 23, 2009

Sf.Vasile cel Mare- despre "lumină"

«Multă vreme mi-am irosit-o cu lucruri zadarnice ; şi aproape întreaga mea tinereţe mi-am petrecut-o cu preocupari deşarte, îndeletnicindu-mă cu dobîndirea învăţăturilor unei înţelepciuni socotite de Dumnezeu nebunie. Dar cînd m-am deşteptat, ca dintr-un somn adînc, am ridicat ochii mei spre lumina minunată a adevărului Evangheliei şi mi-am dat seama de inutilitatea înţelepciunii stăpînitorilor lumii acesteia, care sînt pieritori ; atunci am jelit mult viaţa mea cea ticăloasă şi mă rugam lui Dumnezeu să mă povăţuiască spre a mă duce la dogmele bunei credinţe. Şi, înainte de toate, m-am străduit să-mi îndrept unele din purtările mele, care se stricaseră din pricina legăturilor în-delungate cu oamenii rai. Aşadar, citind Evanghelia şi văzînd din ea că cel mai mare prilej pentru desăvîrşire este de a vinde averile şi a le împărţi fraţilor noştri săraci, de a avea cu totul lipsită de griji lumeşti viaţa aceasta şi de a nu avea nici un simţămînt de simpatie faţă de cele de aici, mă rugam lui Dumnezeu să găsesc pe un frate care a ales această cale a vietii, ca, împreună cu el, să traversez scurtul vifor al acestei vieţi…(P.S.B,vol.XVII,Buc.1986 p.15.
++++
"După cum lumina aceasta din lume nu este pentru toţi la fel, ci numai pentru cei care au ochi şi stau cu ei deschişi, pentru cei care se pot bucura fără nici o piedică de trecerea soarelui pe bolta cerului, tot aşa şi «Soarele dreptăţiii, Care luminează pe tot omul ce vine in lume»( In.1,9), nu hărăzeşte tuturor strălucirea Lui, ci numai celor care duc o viaţă vrednică de El. Că spune Scriptura: «Lumina a răsârit nu pentru cel păcătos, ci pentru cel drept»(Ps.96,12). Şi după cum soarele a răsănit, dar nu pentru lilieci, nici pentru celelailte animale care pasc noaptea, tot aşa şi lumina are, prin natura ei, însuşirea de a lumina şi a străluoi; dar nu 'toţi se împărtăşesc de strălucirea ei. Astfel «oricine face rele urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu se vadă faptele lui»( In.3,20). «Apropiaţi-vă, dar de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze». Fericit este acela care, în ziua dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, cînd va veni Domnul să lumineze cele ascunse ale intunericului şi să vădească gîndurile inimilor (1 Cor.4,5), va îndrăzni să stea sub lumina aceea a vădirilor şi va pleca fără să fie ruşinat, pentru că are conştiinţa nepătată de fapte rele"(P.S.B,vol.XVII,Buc.1986,p.267)
+++
... Celor cărora le va răsări lumina cea spirituală, acelora li se face ziuă, pentru că s-a risipit întunericul neştiinţei şi al răutăţii. Pentru că lumină a venit m lume, ca cel care merge in ea să nu se împiedice(Ps.15,10,de aceea ajutorul lui Dumnezeu trebuie primit dimineaţa.
+++
Aşadar nu te avînta prea devreme spre culmile nevoinţei, nu te încrede orbeşte în tine însuţi, pentru ca nefiind încă destul de iscusit, să nu cazi de la înălţimea nevoinţei. Că mai bine este sa inaintezi in bine puţin cite puţin. Să te lepezi, dar, încetul cu încetul, de plăcerile vieţii, stîrpind din tine orice obişnuinţă rea, pentru ca nu cumva răscolindu-ţi toate plăcerile vieţii deodată, să atragi asupră-ţi mulţime de ispite.[PSB vol.XII,Buc,1988,p.101]
+++
"Omul care crede că folositor e numai ceea ce vrea el, nu-i un bun judecător, ci se aseamănă cu orbul care conduce pe orbi. De aici vine faptul că foarte uşor calcă in străchini şi aceasta pentru că-i lipseşte experienţa care să-i spună de fapt ce anume îi foloseşte. într-o astfel de neplăcere poate ajunge oricine îşi face de lucru cu un astfel de om".(P.S.B,vol.XII.Scris.307p.390).
+++
"Şi după cum (se întîmplă cu) corpurile strălucitoare şi cu cele transparente, că atunci cînd o rază cade peste ele devin mai stralucitoare şi altă strălucire porneşte din ele, la fel se întîmplă şi cu sufletele purtătoare şi iluminate de Duhul, ele însele devin duhovniceşti şi răspîndesc altora harul. Urmare a acestui fapt este prevederea celor viitoare, tîlcuirea tainelor, cunoaş-terea celor ascunse, harismele, viaţa cerească, convieţuirea cu îngerii, bucuria fără margini, rămînerea permanentă (în comuniunea) cu Dumnezeu"(P.S.B,vol.XII,p.39).
+++
"Omul trupesc, fiindcă nu are cugetul exersat cu contemplarea sau, mai degrabă pentru că este afundat ca în noroi în cugetări trupeşti, nu poate să privească spre lumina spirituală a adevărului. De aceea, «lumea», adică oamenii robiţi pornirilor trupeşti, nu primesc harul Duhului, după cum ochiul bolnav (nu suportă) raza soarelui.(P.S.B,vol.XII,p.70).

Read more...

Monday, May 18, 2009

Viaţa şi Opera Sfântului Vasile cel Mare -model de inspiraţie pentru preot


Acesta a fost tema pe care astăzi, am susţinut-o în faţa Inalt Prea Sfintitului Mitropolit Teofan şi a preoţilor din Protopopiatul Roznov-Neamt,cu ocazia primei Conferinţe preoţeşti pe anul 2009.Am ales din florile gândului :
Roada jertfei preoţeşti,adică a slujirii apostolotului evanghelic,înseamnă după Sfântul Vasile cel Mare,” lucrarea de zidire a Bisericii, o îndreptare a greşelilor, de ajutorare a celor năpăstuiţi şi de apărare a fraţilor cu credinţă sănătoasă... râvnă şi multă sârguinţă ca să mai putem aduce o îmbunătăţire cât de mică Bisericii"...
Prin credinţa sa profundă ,geniul său speculativ şi practic,echilibrul,răbdarea şi tactul său a soluţionat favorabil multe din dificulţăţile întâmpinate făcând din creştinism o lume nouă,o lume a căror valenţe spirituale se sprijină şi pe mintea şi inima, Sfântului Vasile.
Multe din problemele şi soluţiile Sfântului Vasile cel Mare sunt actuale şi astăzi în Biserică şi chiar în istoria mondială. Evlavia,gândirea,geniul organizatoric,umanismul simţul istoric strălucesc ca niste mărgăritare [...]
Gândirea profundă a Sfântului Vasile se vede bine în această frază sugestivă: «Toţi cei nevoiaşi privesc la mâinile noastre, aşa cum noi înşine privim la mâinile lui Dumnezeu, atunci când suntem în nevoi»[... ]
Nu a tăcut, când a trebuit sa vorbească pentru apararea dreptei credinte ortodoxe, chiar cu riscul pierderii vietii, a fost un fel de pe aici nu se trece, pentru erezii si viata usuratica si desartă, pe care altii le iubeau ,indrăgeau,credeau si trăiau[...]
Teologie sa este o teologie care a luptat tot timpul pentru adevărul credinţei şi frumuseţea faptei. Spunea,”e ruşinos să pierdem prezentul, iar mai tîrziu să rechemăm trecutul, cînd căinţa nu ne mai foloseşte.( ).Dar teologia sa este măreaţă pentru că este împreunată cu rugăciunea-„ Dumnezeu cunoaşte inima celor care se roagă - şi virtutea ,cu fapta milosteniei, a dragostei şi păcii. ” Este bine ca acela care imită prin virtuţi sufleteşti şi prin exerciţii trupeşti viaţa Stăpânului şi a ucenicilor Lui şi a Apostolilor să-şi păstreze trupul activ şi să-l folosească în slujirea celor mai bune fapte „ [...]
Teologia sa este o teologie a teandriei,este o sfântă Liturghie aşa cum Liturghia sa respiră o înaltă teologie. În ea găsim o râvnă pentru frumuseţe şi desăvârşire duhovnicească.
El ne aminteşte că pentru a păstra vie în noi iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni este necesară Euharistia, hrana potrivită pentru cei botezaţi, capabilă să alimenteze noile puteri provenite din Botez.Este prilej de imensă bucurie să poţi participa la Euharistie,instituită «pentru a păstra neîncetat amintirea Celui care a murit şi a înviat pentru noi»astfel sfântul episcop, recomandă împărtăşirea frecventă, chiar zilnică: «A te împărtăşi chiar şi în fiecare zi primind sfântul trup şi sânge al lui Hristos este un lucru bun şi folositor; întrucât el însuşi ne spune în mod clar: "Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică" (In 6,54)[...].
”Imită pe Hristos nu pe antihrist,pe Dumnezeu nu pe opusul Lui,pe iubitorul de oameni ,nu pe urâtorul de oameni,pe cei din cortegiul Mirelui,nu pe cei din întunerec...Privind la lucrarea ce faci în fiecare zi compar-o cu aceea din ziua precedentă şi străduieşte-te să o faci mai bună”.
http://www.ziarullumina.ro/articole;902;1;23279;0;Sedinta-de-primavara-a-Protopopiatului-Roznov.html
http://www.ziarullumina.ro/articole;935;1;24680;0;Conferinte-preotesti-dedicate-Sfantului-Ierarh-Vasile-cel-Mare-in-Arhiepiscopia-Iasilor.html

http://www.basilica.ro/ro/stiri/conferinte_preotesti_dedicate_sfantului_ierarh_vasile_cel_mare_in_arhiepiscopia_iasilor.html

Read more...

Thursday, May 14, 2009

IPS Bartolomeu Anania- Doctor Honoris Causa al UMF Iasi


Preluat Tele'M Informatia desteapta.

Read more...

Saturday, May 9, 2009

"Nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău" !


Trăim într-o lume întemeiată de alţii şi vrem, nu vrem o acceptăm aşa cum este. Lipseşte de multe ori iniţiativa şi dorinţa de a face ceva nou şi a fi promotorii unei vieţi adevărate. Trăim asemenea acestui om de la Vitezda(Ioan v,1-15) amânând zi după zi, an după an, să ne facem datoria şi să ne asumăm responsabilităţile noastre, trăim ca nişte paralizaţi, ameţiţi, buimăciţi de mass-media,de politică,de plăceri, de alcool,droguri, de o falsă fericire, de incapacitatea, la urma urmei, de a fi responsabili faţă de viitorul nostru.Omul bolnav de 38 de ani este simbolul întregii omeniri: boala de cele mai multe ori se vindecă, dar necredinţa(iudeilor)rămane...
Boala trupească poate fi consecinţa păcatelor omului, deoarece atunci când cineva face abuz continuu de mâncare, băutură, tutun sau droguri îşi îmbolnăveşte propriul trup. La fel se întâmplă dacă cineva se lasă dominat de preocupările vieţii, de patimi,de stres, uitând de rugăciune şi de încrederea în ajutorul lui Dumnezeu, este în mare pericol de a se îmbolnăvi, fie sufleteşte, fie trupeşte. Dar dacă acceptăm vindecarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-o propune, asemenea paraliticului, dacă admitem că avem nevoie de ajutorul Său, Domnul ne vindecă şi ne dă noi puteri pentru a relua viaţa noastră. "Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă". Şi nouă ne sunt adresate aceste cuvinte care - dintr-o stare de disperare - ne vor conduce pe calea vieţii către sfinţenie. A te ridica cu adevărat nu înseamnă aţi schimba Biserica, ci a pune lucrare duhovnicească în viaţa ta! A face altceva este nebunie iar a sta..."să nu-ţi fie ţie mai rău" !

Read more...

Thursday, May 7, 2009

Aniversarea Părintelui Profesor Arhidiacon Ioan Ivan, la împlinirea vârstei de 94 de ani

Astăzi am călătorit alături de alţi mulţi învăţăcei,cu bucurie şi emoţie spre Manastirea Neamt,luând parte la aniversarea "profesorului profesorilor", părintele arhidiacon Ioan Ivan, care a împlinit vârsta patriarhală de 94 de ani.Aripa îngerului m-a atins parcă iarăşi,ducându-mă în timpul regăsirii, deodată cu omul lui Dumnezeu, la anii frumoşi de seminarist ce avea dascali de vocaţie,teologi şi îndrumători înţelepţi realizând cele mai plăcute ore,propunând cele mai alese meditaţii şi ţinând frumoase cuvântări. Anii au curs pe nevăzute dar candela nu s-a stins, fiindcă a avut mereu undelemnul smereniei,al nobleţei,al ascultării,al răbdarii,al bunătăţii,al înţelepciunii dăruind cu jertfă,risipind, tuturora.
Dar mai multe despre Părintele profesor găsiţi în cărţile a căror lansare s-a făcut astăzi: "Părintele arhidiacon Ioan Ivan - Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamţ“-Trinitas 2009-(volumul cuprinde expunerile gândurilor a 80 de persoane care l-au cunoscut pe arhid. Ioan Ivan)şi "Părintele Ioan Ivan de la Neamţ-Un arhidiacon erudit şi un profesor evlavios"editura Basilica(2 vol.lucrare alcătuită de Arhim.Timotei Aioanei şi Arhim.Varlaam Merticaru).
Vrednic este ! Vedeti si...
http://www.ziarullumina.ro/articole;892;1;22852;0;Parintele-arhidiacon-Ioan-Ivan-omagiat-la-varsta-de-94-de-ani.html

Read more...

Sunday, May 3, 2009

"Sfintele Mironosiţele de ieri şi de azi " !

Primii apostoli ai Învierii sunt femeile mironosiţe.Ele vin cu miresme la mormântul Domnului şi sunt întâmpinate de Înger cu vestea revenirii la viaţă a Domnului, fiind trimise la cei ce, curând, vor fi stâlpii pe mărturia cărora se va ridica, Biserica. De aceea, femeile acestea sunt "apostoli ai apostolilor", cum frumos spun Sfinţii Părinţi. Cele trimise la cei trimişi.Harul dumnezeiesc le-a ajutat să înţeleagă că viaţa trăită şi dăruită în slujba iubirii este mai tare decât moartea, şi numai viaţa care este pusă în slujba lui Dumnezeu,este scăpată de moarte.Noi credem în Domnul care învie, nu pentru a arăta puterea Sa, ci pentru a transforma slăbiciunile,temerile noastre. Astăzi îmi duc gândul la atâtea şi atâtea femei care continuă să fie, pentru soţii, copiii şi părinţii lor, apostoli ai Învierii! Surorilor purtătoare de mir pentru Domnul, continuaţi să lucraţi în acelaşi duh, cu cel al femeilor mironosiţe!Tinerelor,având viaţă curată,rugăciune şi ascultarea de părinţi.Mamelor dăruind viaţă,creştere şi educare copiilor în frică de Dumnezeu, iar mamelor vârstnice,bunicilor şi văduvelor,mirul lacrimilor pocăinţei,al rugăciunei,al prezenţei la biserică care păstrează sfinţenia şi evlavia ortodoxă. Mironosiţele ieri, frăţiile voastre astăzi, împărţiţi mireasma Învierii, într-o lume care nu cunoaşte decât duhoarea morţii în păcat şi în necredinţă!Poţi fi "înger" sau "demon"(M.Eminescu)căci “din acelaşi lemn se face şi icoană şi măciucă”(V. Militaru).

Read more...

Friday, May 1, 2009

ArmindenulA venit şi ziua de 1 Mai.Poartă în ea dileme ale problemelor pe care media le tratează http://www.petreanu.ro/2009/04/greva-profesorilor-demagogia-politicienilor-retrospectiva-minciunii/#comments în vremuri de criză şi aşa cum este firesc,o destinaţie a sfârţitului de săptămână precum voieste fiecare...nu întodeauna duhovnicească.
Poate că una din armele cele mai puternice ale "stăpânului acestui veac" este tocmai să ne ţină tot timpul ocupaţi şi conectaţi la evenimente,într-o stare permanentă de agitaţie,de aşteptare,a continuării unor intrigi în care ne ducem viaţa, încât să nu mai avem timp a gândi şi face lucrurile cu adevărat importante cum trebuie iar consecinţele-s pe măsură . Si-n tumultul atâtor libetăţi cu aşa împrejurări fiecare face ce vrea, cum îl taie capul că doar este unic-ul şi deosebit-ul dacă nu "ntâiul"(mai).Ştefan Petriceicu Hasdeu scria: la 1 Mai, la români se serbează Sfîntul Ieremia sau Armindeni din Ermindeni. Înainte de sărbătoarea asta nu se lucrează, ca să te aperi de vifor, cutremur, grindină, secetă, revărsări de ape. Dacă mai pui la poartă şi o crenguţă de fag verde, stejar sau salcie eşti păzit şi de blestem. Crenguţa stă la poartă până se macină grîu nou – şi atunci se bagă pe foc crenguţa.
În tradiţia populară, acestei zile i se mai spunea şi „ziua pelinului” şi semnifică începutul verii.Tradiţia veche spune că acum se pun ramuri verzi la porţi, pentru ajutor şi belşug. La casele cu fete se pun puieţi de mesteceni în faţa porţii.Pentru sănătate e bine să petreci ziua afară, în aer liber.
Armindeni
Pe cînd umbla
Iisua prin ţară
Caiafele i-au scris
Ocară
şi ei cercară
să-l piardă
Pe Mîntuitor
Să-l recunoască-n
Noaptea neagră
Au pus ca semn
Şi mărturie
În faţa casei o nuia.
Şi povestea se continuă cum o ştiţi şi se-ncheie:
Şi-n noaptea mîntuirii sfinte –
Românu’ şi-azi armindeni pune.
Poezie populară

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP